Brandskyddsbeskrivning och Brandskyddsdokumentation

Vi på Brandax kan hjälpa er med brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation och brandbesiktning i samband med ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler och byggnader.  Arbetet kan både handla om att förhindra brand genom förebyggande insatser

Brandskyddsbeskrivning (bygghandling)

Brandskyddsbeskrivningen utförs i olika steg vid projekteringen, några exempel på huvudområden i innehållet visas nedan.

 • Översiktlig beskrivning
 • Dimensionerande förutsättningar
 • Utrymning
 • Skydd mot brandspridning inom brandcell
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller
 • Ventilationssystem
 • Bärförmåga vid brand
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Fast släckanordning
 • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning
 • Övriga brandtekniska åtgärder
 • Drift- och underhållskontruktioner
 • Förslag till kontrollpunkter i kontrollplan

Sakkunnigintyg, som även kallas för brandskyddsdokumentation

För att få ta lokalen i bruk krävs en besiktning på plats av oss tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Ett sakkunnigintyg, som kallas för brandskyddsdokumentation eller slutbevis, är något som är otroligt viktigt att såväl arbeta med som ha tillgång till i byggnaden när projektet är klart för användning. Brandskyddsdokumentationen ska alltid tas fram vid nybyggnation eller ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

Stäng meny